FotowoltaikawPolsce » Blog » Wypowiedzenie umowy fotowoltaicznej – Jak to zrobić?

Wypowiedzenie umowy fotowoltaicznej – Jak to zrobić?

Branża fotowoltaiczna rozwija się w ostatnich latach niezwykle dynamicznie. Wielka liczba podmiotów, oferujących swoje usługi na tym rynku, powoduje, że w gronie oferentów znajdują się czasami firmy, stosujące niekorzystne dla nabywców warunki standardowych umów. Na szczęście istnieje również – w niektórych sytuacjach – możliwość wypowiedzenia umowy tego typu przez odbiorcę.

Odstąpienie od umowy na instalację fotowoltaiczną – czy jest możliwe?

Ustawa o prawach konsumenta z 2014 roku gwarantuje możliwość odstąpienia od zawartej umowy również klientom firm fotowoltaicznych. Co do zasady jest to możliwe w dwóch sytuacjach - przy zawarciu umowy na odległość (na przykład przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej, takich jak internet lub telefon) oraz w przypadku zawarciu jej poza lokalem przedsiębiorstwa. Konsument ma w takich sytuacjach 14 dni na podjęcie ostatecznej decyzji i ewentualną rezygnację ze współpracy, a za datę, rozpoczynającą bieg tego okresu, uznaje się dzień podpisania umowy. Jeżeli natomiast przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy, okres ten wydłuża się do 12 miesięcy.

 Fotowoltaika Skarżysko-KamiennaFotowoltaika KońskieFotowoltaika Busko-Zdrój

Umowa o fotowoltaikę - jak dokonać wypowiedzenia?

Wypowiedzenie umowy przez klienta wiąże się ze złożeniem przez niego oświadczenia o odpowiedniej treści. Przepisy nie regulują jego formy, jednak należy przyjąć, że ze względów ostrożnościowych najlepszym rozwiązaniem będzie zachowanie tradycyjnej formy pisemnej i przygotowanie oświadczenia papierowego. Dokument tego typu nie budzi wątpliwości i w razie konieczności może być przedstawione jako materiał dowodowy, jeżeli ewentualny spór znajdzie swój finał na sali sądowej.

Oświadczenie takie powinno zawierać kilka kluczowych informacji. Przede wszystkim konieczne jest precyzyjne określenie danych osobowych klienta oraz firmy, której składamy dokument. Równie istotnym elementem jest data i miejsce spisania umowy oraz dalsze elementy, pozwalające na jej jednoznaczną identyfikację - na przykład numer. Kluczowym elementem jest samo oświadczenie o chęci zakończenia współpracy, wraz z listą usług, z których konsument rezygnuje. Gotowe wzory oświadczeń tego typu są najczęściej dostarczane przez spółkę, możliwe jest jednak skorzystanie z wzorca, który jest załącznikiem wspomnianej wyżej ustawy.

Wypowiedzenie umowy o fotowoltaikę - i co dalej?

Jeżeli klient podejmie decyzję o rezygnacji z umowy na opisanych powyżej zasadach, przyjmuje się, że umowa nigdy nie została zawarta. Spółka, oferująca swoje usługi w zakresie fotowoltaiki, zobowiązana jest w takiej sytuacji do zwrotu wszelkich kwot, otrzymanych do tej pory na poczet prowadzonych robót, wraz z zadatkiem. Wyjątkiem jest sytuacja, w której instalator rozpocznie już prace - jeżeli miało to miejsce, klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów dotychczasowych usług.

Konsument jest natomiast zobowiązany do zwrotu dostarczonego już towaru. Umowa z firmą fotowoltaiczną jest pewnym wyjątkiem od ogólnej reguły: gabaryty dostarczonego sprzętu najczęściej uniemożliwiają nabywcy samodzielny jego zwrot za pośrednictwem poczty; w sytuacji takiej to dostawca jest zobowiązany do jego odbioru.

 Fotowoltaika ŚwiebodziceFotowoltaika JaworFotowoltaika Polkowice

Wypowiedzenie umowy fotowoltaicznej - typowe problemy

Zdecydowana większość instalatorów systemów fotowoltaicznych zdaje sobie sprawę z obowiązujących przepisów i związanych z nimi praw konsumentów. Oczywiście również w tej branży zdarzają się spółki, które nie postępują właściwie i starają się uniemożliwić lub utrudnić konsumentom realizację przysługujących im uprawnień.

Przykładem może być jedna ze znanych firm, powołująca się na artykuł 38 ustawy o prawach konsumenta, pozwalający na nieuznawanie uprawnień do odstąpienia od umowy, jeżeli ta dotyczy cen uzależnionych od wahań na rynku, które są poza kontrolą spółki. Najczęściej zapisy tego typu stosuje się przy umowach, dotyczących zakupu walut, w których wahania mogą wystąpić w przeciągu kilku sekund, więc podobne uwarunkowania umowy fotowoltaicznej wydają się całkowicie nieuzasadnione.

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Drop file here