FotowoltaikawPolsce » Blog » Fotowoltaika w budynku na zgłoszenie dofinansowanie w 2023 roku
Fotowoltaika w budynku na zgłoszenie dofinansowanie w 2023 roku

Fotowoltaika w budynku na zgłoszenie dofinansowanie w 2023 roku

Kiedy wymagane są pozwolenia na budowę dla instalacji fotowoltaicznych i kiedy wystarczy zgłoszenie
Generalną zasadą określoną w Prawie budowlanym jest to, że roboty budowlane można rozpocząć tylko na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach i terenach budynków to niewątpliwie prace budowlane i dlatego wymaga pozwolenia na budowę, o które inwestorzy powinni się ubiegać.

Fotowoltaika na budynkach zgłoszenie w 2023 roku

Istnieją jednak wyjątki od tej ogólnej zasady, z których jeden dotyczy montażu paneli fotowoltaicznych o mocy do 50 kW. Jednak najpierw zajmiemy się mocniejszymi urządzeniami, ponieważ w ich przypadku sytuacja będzie nieco jaśniejsza.

Panele fotowoltaiczne o mocy większej niż 50 kilowatów

Urządzenia o mocy zainstalowanej powyżej 50 kW zawsze wymagają pozwolenia na budowę – niezależnie od tego, czy są instalowane na gruncie, czy na konstrukcji budynku. Przed rozpoczęciem prac inwestorzy muszą uzyskać pozwolenie na budowę.

Instalacje fotowoltaiczne do 50 kW

Roboty budowlane polegające na montażu paneli fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej nieprzekraczającej 50 kilowatów nie wymagają pozwolenia na budowę.

Warto wiedzieć: Kontrola deklaracji CEEB – Kontrola źródeł ciepła w 2023 roku.

Roboty takie mogą być prowadzone bez pozwolenia na budowę niezależnie od:

 • Czy sprzęt jest zainstalowany w obiekcie, np. na dachu budynku, czy jako wolnostojąca konstrukcja na ziemi
 • W jakim celu montuje się panele – czy produkują energię tylko na potrzeby budynku czy do odsprzedaży.

Powyższe stanowisko wynika bezpośrednio z omawianych artykułów i jest zgodne z opinią Głównego

Urzędu Kontroli Budowlanej z dnia 24 stycznia 2014 r. oraz z orzecznictwem. Przykładowo WSA w Łodzi stwierdził w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r. (sygn. akt III SA/Łd 974/17), że przepis ten dotyczy montażu całej konstrukcji na gruncie i na konstrukcji budynku.

Powyższe nie oznacza jednak, że w przypadku urządzeń o mocy do 50 kW nie trzeba dopełniać żadnych formalności. Jak to bywa z regulaminem, są pewne wyjątki.

Urządzenia fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej mniejszej niż 50 kilowatów, jeżeli są zainstalowane, muszą być zadeklarowane:

 • na konstrukcji budynku io wysokości większej niż 3 m
 • Zlokalizowane na gruntach wpisanych do Rejestru Miejsc i Miejsc.

Zgłoszenie musi być dokonane przez inwestora przed rozpoczęciem robót budowlanych.
Kolejną rzeczą do zrozumienia jest to, czy panele fotowoltaiczne są instalowane z powiadomieniem, czy bez powiadomienia i bez licencji:

 • Inwestycja musi być zgodna z miejscowymi decyzjami planistycznymi lub warunkami zabudowy (jeśli są wymagane) (o tym przeczytasz w dalszej części dokumentu)
 • W przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej powyżej 6,5 kW należy uzgodnić projekt budowlany spełniający wymagania ochrony przeciwpożarowej i powiadomić Państwową Straż Pożarną.

Ponadto w szczególnych przypadkach mogą być wymagane pozwolenia na budowę dla instalacji do 50 kW.

Sprawdź teraz: Kotły na pellet jaki warto wybrać? Ranking

Jakie to mogą być okoliczności?

Wyjątki od podstawowej zasady, że licencja jest wymagana pomimo sprzętu o małej mocy
Wymagane jest pozwolenie na budowę - niezależnie od mocy zamontowanych paneli:

 • Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku wymaga przebudowy lub rozbudowy budynku, co wymaga uzyskania pozwolenia
 • Inwestycje będą podlegały ocenie oddziaływania na środowisko lub sieci Natura 2000 zgodnie z wymogami Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Panele fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na zabytkowych obiektach zabytkowych.
 • Jak miejscowe decyzje planistyczne i warunki zabudowy wpływają na planowane instalacje PV
 • Każda realizowana przez nas inwestycja musi być zgodna z wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy (jeśli jest to wymagane w konkretnym przypadku).

Dużo łatwiej jest, gdy dla danego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – wystarczy sprawdzić przeznaczenie danego terenu w planie. W razie wątpliwości można wydobyć i narysować szkice z planów miejscowych urzędu miasta lub gminy.

Czy należy uzyskać zgodę na montaż paneli fotowoltaicznych?

Sytuację dodatkowo komplikuje brak miejscowego planu dla danego terenu, gdyż w niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Niestety sprawa jest bardzo niejasno uregulowana, a orzecznictwo nie pomaga rozwiać wątpliwości, gdyż jest też niespójne. Nie będziemy szczegółowo omawiać tych przepisów, ale zaproponujemy rozwiązanie w oparciu o wspomnianą już opinię Zintegrowanego Urzędu Nadzoru Budowlanego z dnia 24 stycznia 2011 r. Pamiętaj jednak, że opinia nie jest wykładnią prawa i nie jest wiążąca dla urzędów, dlatego w niektórych urzędach można spotkać się z odmiennymi stanowiskami.

Czytaj więcej: Jaki falownik wybrać do instalacji fotowoltaicznej?

Zgodnie z powyższymi uwagami nie jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli instalacje PV nie wymagają pozwolenia na budowę i nie powodują zmiany sposobu użytkowania gruntu lub budynku lub części budynku – tak jest w przypadku, gdy są one wykorzystywane do wytwarzać energię w celu zaspokojenia określonych potrzeb nieruchomości. Powyższe dotyczy urządzeń z konstrukcjami montażowymi.

Marcin

Jestem autorem publikacji w zakresie fotowoltaiki na portalu Fotowoltaikawpolsce.com W branży skupiam się głównie na zbieraniu danych informacyjnych na temat firm fotowoltaicznych. W moich publikacjach przeczytacie głównie opinie i recenzje po firmach w Polsce. Jeżeli trafisz na jakiś błąd w publikacji napisz do mnie na skrzynkę [email protected]

Więcej informacji

Post navigation

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Drop file here